Top > 解説動画

解説動画
HTML ConvertTime 0.010 sec.

 SV2-kenさんが制作した解説動画をご紹介します。


収録内容
解説動画1メニュー画面
解説動画2メニュー画面②
解説動画3戦闘の基本
解説動画4爆撃機の基本
解説動画5急降下爆撃機・雷撃機の基本